Mrugjal

Mala Na Kahi Kalale Te,
Satya Hote ki Asatya Te,
Mrug Hote ki Mrugajal Te...
Hya Shant Samayi,
Bhas Hote Ki Abhas Te!

Hya Ramya Samayi,
Mi Hurlun Gele,
Hakhun Gele,
Mand Mand Samirat Ya,
Bhan Kase Mi Visarun Gele!

Kashi Kay Konas Thave,
Mrug Samajun Durvar Gele,
Shabadanchya ya khotya Khelat Mi,
Asatya Hote He Visarun Gele

Swapanat Hote Ki Shishrat Mi,
Jaag Ali Teva Satyat Mi,
Kalale Teva Sarva Kahi,
Meet Navate Preet Navate,
Mrug Navate,
Fakta Mrugjal Hote te!
Fakta Mrugjal Hote te!!!

- Yashashree

1 comment:

shalmali said...

saheeeee poem ahe yash!!!!!too good!agdi heart la touch karun geli :)